Integrare europeana

O administrație publică eficientă

Investițiile în consolidarea capacității instituționale și în reformele aferente, din cadrul „obiectivului tematic nr. 11” (a se consulta aicilista completă a celor 11 obiective tematice pentru perioada de finanțare 2014-2020) și din cadrul asistenței tehnice pentru consolidarea capacității administrative necesare gestionării fondurilor fac obiectul finanțării prin politica de coeziune a UE.

Obiectivul tematic nr. 11

Obiectivul este acela de a crea instituții stabile și predictibile, dar și suficient de flexibile pentru a reacționa în fața nenumăratelor provocări societale, deschise dialogului cu publicul, capabile să instituie noi soluții de politică și să furnizeze servicii mai bune. . Investițiile în structurile, capitalul uman, sistemele și instrumentele sectorului public vizează eficientizarea proceselor organizaționale, modernizarea gestionării și sporirea motivării și a competențelor funcționarilor publici și ale magistraților.

Sprijinul alocat reformelor din administrația publică prin intermediul politicii de coeziune este corelat cu recomandările specifice fiecărei țări, cu programele de ajustare economică (după caz) și cu programele naționale de reformă.

Acțiuni cheie pentru Fondul social european:

Investiții în consolidarea capacității instituționale, precum și în eficiența administrațiilor și serviciilor publice (la toate nivelurile de guvernare) în vederea instituirii de reforme, a unui grad mai ridicat de reglementare și a unei bunei guvernanțe:

  • reforme vizând asigurarea unei legislații îmbunătățite, a sinergiilor între politici și a gestionării eficace a politicilor publice, precum și a transparenței, integrității și răspunderii la nivelul administrației publice și al cheltuirii fondurilor publice;
  • dezvoltarea și implementarea de strategii și politici în domeniul resurselor umane;
  • sporirea eficienței serviciilor administrative.

Consolidarea capacității părților interesate care implementează politici în materie de ocupare a forței de muncă, educație, sănătate, precum și politici sociale și pacturi sectoriale și teritoriale vizând mobilizarea în vederea realizării de reforme la nivel național, regional și local:

  • creșterea capacității părților interesate, cum ar fi parteneri sociali și organizații neguvernamentale, în vederea sprijinirii unei contribuții mai eficace a acestora în materie de ocupare a forței de muncă, educație și politici sociale;
  • dezvoltarea de pacturi sectoriale și teritoriale în materie de ocupare a forței de muncă, incluziune socială, sănătate și educație la toate nivelurile teritoriale.

Acțiuni cheie pentru Fondul european de dezvoltare regională:

  • Consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice și a serviciilor publice implicate în implementarea FEDR și în sprijinirea măsurilor în materie de capacitate instituțională și administrație publică eficientă susținute din FSE, inclusiv, după caz, furnizarea de echipamente și infrastructură pentru a sprijini modernizarea serviciilor publice în domenii precum ocuparea forței de muncă, educație, sănătate, politici sociale și vamă.
  • Capacitatea administrativă în ceea ce privește cooperarea teritorială europeană poate face la rândul său obiectul finanțării.

Acțiuni cheie pentru Fondul de coeziune:

  • Consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor și serviciilor publice implicate în implementarea Fondului de coeziune.

Asistență tehnică

Pe lângă investițiile orientate către eficientizarea administrației publice în cadrul obiectivului tematic nr. 11, autoritățile care administrează și utilizează fondurile ESI dispun de asistență tehnică ca sprijin pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul diverselor regulamente privind fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

Asistența tehnică sprijină totodată acțiunile menite să reducă sarcina administrativă la care sunt supuși beneficiarii, acțiunile vizând consolidarea capacității beneficiarilor de a utiliza fondurile ESI, precum și acțiunile pentru consolidarea capacității partenerilor relevanți.

Comisia a lansat o serie de inițiative în vederea sprijinirii implementării fondurilor, printre care sistemul de schimburi inter pares TAIEX REGIO PEER 2 PEER, furnizarea de programe de formare pentru experții din statele membre în legătură cu normele și reglementările referitoare la fondurile ESI și seminare privind măsurile de combatere a fraudei și corupției asociate gestionării fondurilor.

Intervențiile din cadrul asistenței tehnice vizează exclusiv implementarea fondurilor ESI (de exemplu, prin consolidarea resurselor umane necesare gestionării fondurilor, prin angajarea de consultanți pentru realizarea studiilor, elaborarea proiectelor sau desfășurarea activităților de monitorizare/evaluare, prin formare, prin colaborare în rețea etc.) și, prin urmare, sunt limitate la perioada de programare. Obiectivul tematic nr. 11 are un obiectiv mai larg și pe termen mai lung. Acesta vizează reformele reale și schimbările sistemice în scopul îmbunătățirii performanței intrinseci a administrației publice, independent de gestionarea fondurilor UE.

Linkuri