Legislatie

Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

  1. Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
  3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Hotărârea Guvernului României nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare
  5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
  6. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
  8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV
  9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare
  10. Hotărârea Guvernului României nr. 385/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice